Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem
 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona  będzie zgodnie z procedurą rekrutacyjną zawartą w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem załączonym poniżej.

 

Etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji:

 • Przesłanie w oryginale na adres Biura Projektu podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przesłanie Ankiety aplikacyjnej za pośrednictwem strony Internetowej, przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w Biurze Projektu.

II etap rekrutacji:

 • Weryfikacja Ankiety aplikacyjnej pod względem wymogów formalnych.
 • Po dokonaniu pozytywnej wstępnej weryfikacji Organizator Projektu przekaże informacje o spełnieniu wymogów formalnych i prześle pocztą elektroniczną pozostałe wzory dokumentów rekrutacyjnych: zakres danych osobowych  Uczestników/czek, Deklarację uczestnictwa w Projekcie, informację o minimalnych wymaganiach do Zaświadczenia o zatrudnieniu.
 • Przesłanie lub dostarczenie osobiście przez Kandydata/ki do Biura Projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów w oryginale: zakresu danych osobowych Uczestników/czek, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, Zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej (minimalne wymagania do zaświadczenia o zatrudnieniu), dokument poświadczający doświadczenie zawodowe opisane w Wymaganiach formalnych, kserokopia dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentującego posiadanie wykształcenia wyższego, podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

III etap rekrutacji:

 • Podpisanie Umowy szkoleniowej uczestnictwa w Projekcie 

 

Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty:

I etap rekrutacji:

 • Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 2 – Ankieta aplikacyjna

II etap rekrutacji – po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w Projekcie

 • Załącznik nr 3 – Zakres danych osobowych Uczestników/czek
 • Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 • Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o zatrudnieniu  (Informacja o minimalnych wymaganiach do zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika/czki w mediach w celu promocji Projektu
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach formalnych (kserokopia dyplomu podpisana i poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

III etap rekrutacji – zakwalifikowanie Kandydata/ki do Projektu

 • Załącznik nr 7 - Umowa szkoleniowa uczestnictwa w Projekcie (2 egzemplarze)

 

Dokumenty rekrutacyjne: