Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem
Sposób realizacji projektu

 
1. Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące zadania:

·         organizację jednodniowej konferencji, na której zostaną opracowane programy praktyk;

·         odbycie przez Uczestników/czki szkoleń instruktażowych (łącznie 8h);

·         przeprowadzenie testu wiedzy teoretycznej i praktycznej (wykonanie czynności związanych z podstawowymi zagadnieniami związanymi z obsługą konsumenta w gastronomii) przez Uczestników/czki w pierwszym i ostatnim dniu praktyk;

·         odbycie przez Uczestników/czki 10-ciodniowych praktyk w profesjonalnie zarządzanych mikro, małych firmach branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz małych, średnich i dużych firmach z branży gastronomicznej i hotelarskiej posiadających wykwalifikowany personel.

2. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 20 grup szkoleniowych, każda licząca średnio 12-14 osób.

3. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 260 osób, w tym min. 29 mężczyzn. Mężczyźni jako wymagający szczególnego wsparcia będą przyjmowani do Projektu preferencyjnie.