Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem
Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost zawodowych umiejętności i kompetencji 260 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z całej Polski (w tym 29 mężczyzn) poprzez wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi modelu praktycznego ich doskonalenia w przedsiębiorstwach gastronomicznych w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Celem szczegółowym projektu jest:

a) podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nauczycielek poprzez wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami gastronomicznymi i szkołami nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego

b) aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie aktualnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach gastronomicznych

c) wzrost umiejętności modernizacji programów nauczania przez 260 nauczycieli i nauczycielek w zakresie dostosowania treści do postępu technicznego i technologicznego oraz potrzeb rynku pracy.

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

1. Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, zawodów z zakresu obsługi konsumenta w gastronomii.

2. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 260 osób, w tym min. 29 mężczyzn. Mężczyźni jako wymagający szczególnego wsparcia będą przyjmowani do Projektu preferencyjnie.

3. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 20 grup szkoleniowych, każda licząca średnio 12-14 osób.

4. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla Kandydatów/ek z całej Polski.

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.